Мэдээллийн технологийн захирлуудын клуб нь Үндэсний технологийн институттай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Мэдээллийн технологийн захирлуудын клуб нь Үндэсний технологийн институттай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

CIO Club нь “NIT – Үндэсний Технологийн Институт”-тай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Уг хамтын ажиллагааны хүрээнд:

  • Ерөнхий боловсролын сургуулиудын мэдээллийн технологийн багш нарыг чадавхжуулах
  • Мэдээллийн технологийн хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах
  • Мэдээллийн технологийн чадварын үндэсний үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэхэд хамтрах зэрэг ажлууд хийгдэнэ.

Бид МТ-н салбарын хүний нөөцийг бэлдэх, салбарыг олон нийтэд ойртуулах үйл ажиллагааг байнга дэмжин ажиллана.